OCMW Schilde
 

LOI

Contactpersonen: Anja Verswijvel en Yorick Michielsen, e-mail: socialedienst@ocmwschilde.be

"Een O.C.M.W. staat in voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een O.C.M.W.
In de eerste fase van de asielprocedure kan een O.C.M.W. opvang voorzien via het systeem van het lokaal opvanginitiatief, de zogenaamde materiële hulp. De vluchtelingen wonen in de gemeente waar het O.C.M.W. gelegen is."

Eind 1999 besloot minister van maatschappelijke integratie Johan Vande Lanotte om de dienstverlening van OCMW's aan kandidaat politiek vluchtelingen te heroriënteren van financiële hulp naar materiële opvang van asielzoekers. Deze maatregel is een onderdeel van een ruimere aanpak van de asielproblematiek.

De materiële opvang wordt georganiseerd door OCMW's binnen zogenaamde Lokale Opvanginitiatieven (LOI's). Een dergelijk LOI wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid.
Het OCMW sluit per ingericht opvanginitiatief een contract met de federale overheid waarin het OCMW zich verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst een bepaald aantal asielzoekers op te vangen. Deze verbintenis heeft betrekking op asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure (= ontvankelijkheidsonderzoek) die door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het opvanginitiatief worden toegewezen.
De maatschappelijke dienstverlening wordt verstrekt onder de vorm van materiële hulp en het OCMW zorgt tevens voor de essentiële sociale en medische opvang en begeleiding. De Belgische Staat verbindt er zich toe tussen te komen in de kosten van de opvang van het maximum aantal asielzoekers die worden opgevangen in het opvanginitiatief.

Materiële opvang in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek geniet om diverse redenen de voorkeur boven het oude opvangsysteem waarbij OCMW's rechtstreekse financiële steun toekenden aan asielzoekers.
Ten eerste kan via opvang in onthaalcentra een gelijkwaardige, kwalitatieve opvang worden gegarandeerd aan alle asielzoekers. Ten tweede wordt het aantal door OCMW's op te vangen asielzoekers beperkt en zullen de asielzoekers die opgevangen worden door de OCMW's enigszins vertrouwd zijn met onze taal en leefgewoonten en een redelijke kans maken om als vluchteling te worden erkend.
Ten derde wordt het door de afschaf van de financiële steun minder aantrekkelijk om in België asiel aan te vragen en zullen de misbruiken van mensenhandelaars en huisjesmelkers afnemen.

 Printer Friendly